Skip to main content

Het belang en de historie

Bevorderen van het Ontwikkelingsondersteunend gedrag thuis van met name OAB-doelgroep-ouders. Dit thuisgedrag is van grote invloed op de ontwikkeling en de onderwijsprestaties van een kind: voorlezen, steunen en stimuleren, hoge verwachtingen, educatieve spelletjes en programma’s. Veel ouders vinden hierin wel hun weg, zijn er zelf van huisuit aan gewend. Bij veel ouders van oab-doelgroepkinderen (lage SES (Sociaal-economische status)) is dit minder het geval. De taal- en rekenachterstanden naar SES zijn zeer fors en effectieve ouderprogramma’s kunnen deze potentieel verminderen. Landelijk blijken veel activiteiten gericht op Ouderbetrokkenheid of Leesbevordering echter vooral midden- en hoge SES-ouders te bereiken en niet of weinig bij te dragen aan het verbeteren van ‘gelijke kansen’ voor kinderen.[i] Ouders werden vaak overvraagd, de uitvoering van de programma’s liep spaak en het aanbod was niet op maat, geen differentiatie. Inmiddels hebben veel bestaande programma’s zich versterkt en zijn nieuwe effectieve ouderprogramma’s (zoals www.pageturner-online.NL) op de markt gekomen. In uw gemeente zal een gedifferentieerde palet van goed kennisonderbouwde programma’s worden vormgegeven. Met daarbij een differentiatiemodel voor de leerkracht en PM-er om gezinnen te selecteren.

 Een pakket van kennisonderbouwde, effectieve ouderprogramma’s ter bevordering van gelijke kansen.  Bijzonder aan het aanbod is:

  • Daadwerkelijk bereik en effectiviteit voorop.
    Er zijn in Nederland eerder 2 ‘golven van ouderprogramma’s’ geweest (jaren ’70 en rond 2000), momenteel is sprake van een derde golf. De eerdere golven zijn uitgedoofd met name omdat de effectiviteit van de programma’s voor lage SES-ouderszwaar tegenviel: de juiste ouders werden niet bereikt en diegene die wel werden bereikt, gingen de beoogde activiteiten (zoals voorlezen) niet doen. Ditzelfde risico geldt nu. Daadwerkelijk bereiken van lage SES-ouders met ‘passende’, effectieve ouderprogramma’s is daarom de doelstelling van voorliggende aanpak. In onze aanpak is geleerd van het verleden en wordt de keuze gemaakt voor een gedifferentieerd aanbod van goed kennisonderbouwde/evidence based-programma’s, op de geschikte ‘vindplaatsen’.

  • Veel betrokken organisaties en sectoren: verbinding en overzicht van belang
    Er gebeurt heel veel op ouderaanbod-vlak: vanuit het onderwijs en vanuit de bibliotheekwereld (oa ministerie OCW), aanpak laaggeletterdheid (oa ministerie SZW) en vanuit Zorg/Gezondheidszorg (oa ministerie VWS) . Van belang zijn verbindingen, overzicht verkrijgen en goed oog houden voor ‘effectiviteit’ en borging. De bestaande netwerken benutten.

  • Van programma’s naar geborgen beleid

Er is in het verleden veel gebeurd rond OAB-ouderprogramma’s, momenteel is dit weer het geval, maar het heeft tot dusver nauwelijks geleid tot geborgen, structureel ouderbeleid bij (voor)scholen, gemeenten of consultatiebureau’s. In ons aanbod gaan we daarvoor zorgdragen.

[i] Zie bv het proefschrift van Eke Krijnen ‘Family Literacy in context’ (2021).